22-09-2023, 2:17 AM
 
Xush kelibsiz, Mexmon · RSS
Portal menyusi
Satrlar kategoriyasi
Ayriliq damlari [44]
Dil izhori [23]
Muhabbat hikoyalari [2]
Kirish formasi
Login:
Parol:
Portal do'stlari
So'rovnoma
O'z sevgan yoringizga nima taqdim etishni xoxlaysiz?
Jami javoblar: 1222
Statistika
eXTReMe Tracker

Hozirda on-line: 1
Mexmonlar: 1
Foydalanuvchilar: 0


Tavallud ayyom muborak:
dilusya(39)
 Qalb satrlari
Bosh sahifa » Qalb satrlari » Ayriliq damlari

U qaytmas bo'lib ketdi...
«Бу дунё шунака дунё! Хар нарсанинг охири бор. Яхшиликнинг Хам
ёмонликнинг Хам…»
—Бир йил уша кизни кетидан эргашдим. У менга киё Хам бокмади. Хатто
бир огиз сузига зор килди. Неча бор учрашувга таклиф килган булсам шунча
бор рад жавобини олдим. Ёки кута-кута кузларим йулига нигорон булиб,
ортимга кайтдим. У мендан узини канча олиб кочмасин, мен билан
гаплашишни истамасин ундан узоклашиш урнига баттарок кайсарлигим тута
бошлади. Унинг кетидан колмадим. уз-узимга «Шу кизни кунглини оламан.
Юрагига кириб оламан ва Хеч качон мендан кечолмайдиган килиб куяман…»
дея аХд килдим. АХдим шунчалик каттик эдики, курашишдан чарчамадим. Касд
килдим. МуХаббат учун Хам касд килмок керакми, деб уйларсиз. Балки
мумкин эмасдир. Бирок менинг юрагимдан бир куч пайдо булганди. Хар гал
уша киздан «Мени тинч куйинг. Мен сизни севмайман. Барибир сиз
уйлагандай булмайди…» каби гапларни эшитганимда карорим катъийлашиб
бораверарди. «Йук», дердим кайсарлик билан. «Агар уйланиш керак
булса шу кизга уйланаман». НиХоят ниятимга эришдим. Кизнинг кунглига
борар манзилни топдим. Бу осон булмади. Аста-секин у Хам менга дил
боглади. Ва бир куни биз туй килдик. Бахтдан сармаст эдим. Бахтдан
сархуш эдим. Худди май тула кадаХни кулига олган майХурга ухшардим. У
меники булди. Бутун умр менга аталди. Шундан кейин узгардим. «У меники
ва мендан Хеч ким тортиб ололмайди!» Билмадим, бу ёввойи уй менга
каердан келганди. Бир пайтлар бир огиз сузига, бир карашига маХталу
интизор булганим уша гузал рафикам аталгандан кейин узгарди Хаммаси…
Унинг калбига озор бера бошладим. Шунда Хам у мени дерди. Мени деб
изтироб чекарди. Бир куни буюк бир муХаббатни, тоза бир калбни яксон
килдим. Унинг дил оХига кулок солмадим. Олдимдан окиб ётган сувни кадри
колмади. Тугрироги, окар сувнинг кадрига етмадим. Тусатдан у туХтади.
Тусатдан у мендан воз кечди. Мен кечади, кечиб кета олади, деб
уйламасдим. Аксинча «Хеч качон кечиб кетолмайди!» дердим уз-узимга.
Ёлгизман. У кетди. Эшикни каттик ёпди-ю, кетди. Кайтмас булиб кетди.
Мен кадрлай олмаган гул уз кадрига етадиганларни излаб кетди.
Яна унинг озорига, бир катра куз ёшига, кулгиси-ю, сузига зорман. Яна
зорлик кийнаяпти мени. Бирок энди у кайтмайди. Энди бутун умр мени зор
килади…
«МуХаббат йук жойдан пайдо булади ва Хамма нарса туфайли тугайди…» Бу
файласуф- фикр канчалик Хакикатга якин-а, -! Бир умр уша
кадрсизланган ёрнинг армони кийнайди, энди суХбатдошимни. ЭХтимол, у шу
окибатга муносибдир. Хеч нима бежиздан булмайди.
Бир вактлар машХур бир шоирнинг куйидаги сатрларини укигандим: «Эрталаб
ишга кетаётганингизда тасодифан кучадаги йулакнинг четида турган бир
парча когозга кузингиз тушади. Агар фаррош кундуз куни йулакни
супурмаса, уша бир парча когозни окшом пайти Хам куришингиз мумкин. Аммо
уша куни тонгда курган одамингизни бир умр кайта куролмаслигингиз… Мана
бу даХшат!»
Шоир Хаклигини исботлади.
уша куни эрта тонгда ишга отландим. Шундок йулакдан чикиб кетаётиб,
кушни подъездда яшайдиган кекса бир рус хотинга кузим тушди. Унинг
оппок калта сочлари тузгиган, эгнида халат бор эди. У мендан пул
суради.
—Мылая мая, дай мне деньги за буханку…—деди у сулгин кузларини менга
кадаб. Унинг афтига бир караб куйиб, утиб кетдим. Хатто ундан
жиркандим. Хаёлимдан «Ичмай ул. Пул берса ичишни биласан», дегандай уй
утди. ДарХакакат, у жуда куп ичарди. Азбаройи узини эплай олмай
колганидан куллари, вужуди дир-дир титраса Хам тинмай ичишини куймасди.
уша куни окшом пайти домимиз олдида бир канча одам турганини курдим.
«Тинчликмикан?» деган нохуш уй бор эди миямда. Афсуски, тинчлик эмас
экан. Мен эрталаб курган рус аёл ОМОНАТНИ топширган экан. Галати булиб
кетдим. «Тавба, эрталаб соппа-сог эди-ку», дердим узимга. Пул бермаганим
учун, ундан жирканганим учун узимдан хафа булиб кетдим. Кейин билсам,
аёлнинг бебош набираси бир кун аввал нафакасини бир тийин Хам
колдирмай олиб кетган экан. Шурлик эса уша куни оч колган экан.
Набираси бувисини пулларини барибир ичиб тамом килади, деб уйлаган
булса керак-да! Шунинг учун Хам…
- инсон узини кадрлай олиши керак эмасми?! Качонки, сен уз кадрингга
етсанг, ушанда узгалар Хам сени кадрлашади, деган гап бор.
Kategoriya: Ayriliq damlari | Joylashtirdi: Sunbula_ (10-07-2007) | Автор: S
O'qishlar soni: 2814 | Reyting: 0.0

JET Servis Хостинг от uCoz